Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

W  związku z realizacją projektu pt „Cztery Pory Roku – kompleksowa profilaktyka i leczenie otyłości jako głównej przyczyny chorób układu krążenia na każdym etapie życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.6 „Rozwój usług zdrowotnych – konkurs” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty współpracy i złożenia oferty cenowej na usługi diagnostyki i leczenia w ramach partnerstwa.

Pełna treść zapytania ofertowego

Wzór oferty

Oświadczenie Wykonawcy